APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) – 2016

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¤¸ÀÛAvÀÄ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 40/£ÉêÀÄPÁw-2/2015-16 ¢£ÁAPÀ: 18/01/2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT -2016

POST NAME: POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) ( MEN & WOMEN)

    Final Selection List has been uploaded.
News & Events
Final Selection List
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
Second Provisional Selection List
Provisional Selection List

Viva Voce Examination Fixed on 24.06.2016

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) – 2016, ( Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

Eligible_Candidates for Viva-Voce
Final Key Answer A ,B,C,D,E
Provisional Key Answer A ,B,C,D,E
Written Examination Call letter has been uploaded for Police Sub Inspector (WIRELESS) (MEN &WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter
ET / PST Call letter has been uploaded for Police Sub Inspector (WIRELESS) ( MEN & WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications)
and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter
ET / PST Schedule Details
Sl.No Ground Name Start Date End date
01 District Parade Ground, Opposite Police Bhavan, Old P.B.Road, Belgaum- 590 016. 25-Apr-2016 26-Apr-2016
02 CAR, South Parade Ground, Adugodi Bengaluru- 560 030. 29-Apr-2016 30-Apr-2016
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
25 / 01 / 2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
23 / 02 / 2016
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
24 / 02 / 2016
 
;

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST

WRITTEN EXAMINATION

VIVA-VOCE

 

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

 
Sl.No.  / 
 PÀæªÀĸÀASÉå
POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1. WIRELESS
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS /
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

23 / 02 / 2016

Know Your Age

BORN BETWEEN 23.02.1995 AND 23.02.1990 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 23.02.1995 AND 23.02.1988 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

FOR INSERVICE CANDIDATE
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 23.02.1981 AND 23.02.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 23.02.1976 AND 23.02.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 23/02/2016 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligible to apply.

 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

WIRELESS
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

WIRELESS (SCIENCE)
  • Candidates who apply for the post of Wireless, must have studied Degree in Science in Physics / Electronics / Electricals / Computer Science / Telecommunication or Equivalent Education Qualification are consider as eligible candidates
  • In Final Examination Candidate must have secured 50% for General Merit and 45 % for SC/ST & OBC.
 

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING , WOMEN & INSERVICE )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(WIRELESS) 1600 Mtrs Run 7.30 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
3.80 Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD 
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE


For Eligible in ET
Candidate onlyHEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
FOR WOMEN & INSERVICE 
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(WIRELESS)
400 Mtrs Run
 
2.10 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90Mtrs (In 3 chance only)

Shotput ( 4 Kg) 3.75. Mtrs (In 3 chance only)

PHYSICAL STANDARD 
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE

For Eligible in ET Candidate onlyHEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice

CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
For Inservice
WEIGHT
(For Women only)
45 Kg
 

The Details Of Vacancies In PSI WIRELESS /

Sl No Units With out HK Reservation    
    Direct Inservice Classification TOTAL
    MEN WOMEN MEN WOMEN POST  
01 PSI(Wireless) 15 2 2 Classification Wireless 19